دفتر مرکزي
تلفن : 02122011880

فکس : 02122031990

آدرس: تهران ،خیابان ولی عصر ، بالاتر از خیابان میرداماد ، خیابان قبادیان غربی ، شماره 46

کد پستي: 1966944588

پست الکترونيک
info@sepehrpars.com